Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY Stiga HC Benátky, z. s.

S T A N O V Y

Stiga HC Benátky, z. s.

___________________________________________

 

 

I.

Základní ustanovení

 

1. Spolek s názvem Stiga HC Benátky, z. s. (dále jen „spolek“) byl Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů pod č. j. VS/1-1/59654/05-R dne 12. 1. 2005 registrován jako občanské sdružení s názvem Stiga HC Benátky a bylo mu přiděleno IČO 26987376. V souladu s ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je s účinností od 1. 1. 2014 Stiga HC Benátky, z. s., považován za spolek a je ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové zapsán pod spisovou značkou L 5533.

 

2. Spolek je dobrovolným sdružením fyzických osob, provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. Hlavním odvětvím činnosti je provozování stolního táhlového hokeje.

 

3. Sídlo spolku je č.p. 60, 570 01 Benátky.

 

II.

Účel spolku

 

            1. Hlavní činností a základním účelem spolku je:

 

 1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

 

 1. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

 

 1. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

 

 1. hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí, s ostatními organizacemi i jednotlivci,

 

 1. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména organizační a osvětovou činností.

 

2. Vedlejší činnost má při podpoře hlavní činnosti za úkol zejména:

 

 1. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění cílů spolku prostřednictvím podnikání nebo jiné výdělečné činnosti,

 

 1. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo užívá.

III.

Členství

 

 1. Druhy členství

1. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2. Členství se rozlišuje na:

 1. řádné
 2. přidružené
 3. čestné

a) Řádným členem spolku se na základě svého rozhodnutí může stát fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem (hlavní činností) spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

b) O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

c) Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti spolku a přispívat k naplnění jeho účelu.

d) O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

e) Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku.

f) O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

g) Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.

h) Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. Seznam členů je na požádání přístupný všem členům klubu a kontrolním orgánům, avšak vždy bez chráněných osobních údajů typu rodného čísla. Souhlas s evidencí a zpracováním osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dává žadatel o členství podpisem přihlášky a účinným se stává přijetím této přihlášky výborem spolku.

i) Každý současný i bývalý člen obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

 1. Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
 2. být informován o činnosti spolku,
 3. účastnit se akcí, školení a seminářů podle podmínek, stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
 4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
 5. účastnit se jednání valné hromady,
 6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těch stanov,
 7. kdykoliv ukončit své členství.
 1. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
  1. podílet se na řízení spolku,
  2. hlasovat o usneseních valné hromady, a to podle principu ustavení valné hromady osobně nebo elektronicky; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18 let,
  3. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let.
 2. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
  1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,
  2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování,
  3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
  4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolu k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku

 

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
  1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
  2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 2. Pokud řádný člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, řádné členství se změní na členství přidružené.
 3. Přidružení a čestní členové mají na valné hromadě pouze hlas poradní.

V.

Orgány spolku

 

 1. Orgány spolku jsou:

 

 1. valná hromada jako orgán nejvyšší,

 

 1. výbor jako orgán statutární,

 

2. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů spolku, popř. výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu členům spolku. Valnou hromadu svolává výbor spolku nejméně 1 týden před jejím konáním.

 

 

            3. Valná hromada zejména:

 

 1. rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice spolku,

 

 1. rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku,

 

 1. volí členy výboru

 

 1. určuje výši a splatnost členských příspěvků,

 

 1. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku spolku, schvaluje rozpočet výboru a účetní závěrku,

 

 1. stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období,

 

 1. schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy spolku,

 

 1. rozhoduje o zániku spolku a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání.

 

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů s hlasovacím právem. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem. Valnou hromadu řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti tajemník, případně hospodář.

 

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem, je možné v konání valné hromady pokračovat a o usneseních valné hromady uspořádat hlasování prostřednictvím elektronické pošty ‑ v takovém případě je k přijetí usnesení zapotřebí nadpoloviční většiny všech řádných členů.

 

 

5. Výbor zabezpečuje provoz spolku v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

 

6. Výbor má tři členy - předsedu, tajemníka a hospodáře. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Zasedání výboru se koná podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 

7. Výbor zejména:

 

 1. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

 

 1. organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku,

 

 1. připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,

 

 1. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,

 

 1. spolupracuje se sportovními svazy,

 

 1. zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními spolek, jinými organizacemi a fyzickými osobami,

 

 1. k zabezpečení činnosti spolku vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

 

Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

 

VI.

Majetek spolku a hospodaření

 

            1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

 

 • příspěvky členů spolku,

 

 • příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

 

 • příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

 

 • příspěvky a dotace od sportovních svazů,

 

 • státní příspěvky, dotace od obcí, krajů a jiných právnických a fyzických osob,

 

 • majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku.

 

 

2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis spolku.

 

4. Vlastní hospodářská činnost spolku se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup spolku při jeho případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům spolku.

 

 

VII.

Jednání jménem spolku

 

1. Jménem spolku jednají členové výboru samostatně.

2. Písemná právní jednání za spolek podepisují členové výboru samostatně tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

 

 

 

 

 

V Benátkách dne 7. května 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Statistiky

Online: 1
Celkem: 83612
Měsíc: 1758
Den: 48